Uudised
18.08.17

Projekt: AS Farmi Piimatööstus Jõhvi tootmise reovee eelpuhastus, KIK Projekt nr 8385, on realiseeritud

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 17.06.2014 tehtud nõukogu otsusega Projekti: „AS Farmi Piimatööstus Jõhvi tootmise reovee eelpuhastus” (edaspidi Projekt).

Projektiga nähti ette rajada AS Farmi Piimatööstus Jõhvi tootmisterritooriumile reovee eelpuhastusseadmed ühiskanalisatsioonivõrku ja Kohtla-Järve regionaalsele reoveepuhastile juhitava heitvee koguste ühtlustamiseks ja reovee kvaliteedi parandamiseks. Projekti eesmärk oli seega ühtlustada ööpäevane piimatööstusest lähtuva reovee koormus (vooluhulk ja reoainete kontsentratsioon) ja samaaegselt vähendada reoainete kontsentratsioone heitvees vastavalt piirkonna vee-ettevõtja, Osaühing Järve Biopuhastus (edaspidi JBP), tingimustele.

Tööd viidi läbi kahe hanke: eraldi projekteerimis- ja ehitushanke, käigus, mis omakorda võttis aega ja tööde lõplikuks valmimisajaks kujunes november 2016.

Projekteerimistööd koostati selliselt, et töid oleks võimalik läbi viia kahe-etapiliselt, millest I etapi tööd hõlmasid reoveekoguste ühtlustamiseks ühtlustusmahuti (kasulik maht 590 m3) rajamist (olemasoleva veemahuti rekonstrueerimist reovee ühtlustusmahutiks) ning heljumi ja mõnevõrra orgaaniliste ainete (BHT7) sisalduste vähendamiseks võrede rajamist ja reovee juhtimist läbi eelpuhasti enne ühiskanalisatsioonivõrku suubumist.  Projekteerimistööde II etapp nägi ette flotatsiooniseadmete paigaldamise ning tekkiva flotatsiooni- ehk flotomuda veetustamise ehk tahendamise. Projekt nägi seega algusest peale ette võimaluse, et selle realiseerimiseks saab rakendada nii I etapi kui I ja II etapi tööd.

JBP poolt Farmi Piimatööstus AS-le väljastatud uued lepingutingimused ei nõudnud sedavõrd suuremahulist reoveepuhastust, pigem oli bioloogilise puhastusprotsessi parendamiseks vajalik teatud kogus reovees sisalduvast orgaanilisest ainest säilitada. Eelneva tõttu realiseeritigi vaid projekteerimistöödega ette nähtud I etapi tööd: reovee ühtlustusmahuti rekonstrueerimine ning kompaktvõre tarne ja paigaldus koos kõigi ühendustorustike, sulgarmatuuri, elektri- ja automaatikaseadmete paigaldamise ja seadistamisega.

Projekteerimistööd käivitati 31. mail 2015 ning tarne-, ehitus-, paigaldus- ja tehnilised tööd lõpetati novembris 2016.

Projekteerija ja ehitustööde peatöövõtja oli Schöttli Keskkonnatehnika AS, alltöövõtja ehituse osas OÜ Mapri Ehitus, elektri-automaatikatööde osas OÜ Entronik.

Omanikujärelevalvet teostas AS Infragate Eesti.

 

Projekti toetas KIK 54 643.00 euroga, millest projekteerimistööd moodustasid 5 962,17 eurot ja ehitustööd: 48 680,83. Koos omafinantseeringuga kujunes projekti maksumuseks kokku 325 688.43 eurot. Omafinantseeringu summa: 277 007.60 eurot, kattis AS Farmi Piimatööstus.

Antud Projekti realiseerimisega täideti oluline eesmärk: ühtlustati piimatööstusest väljuva heitvee kogused ning parandati heitvee kvaliteeti vastavalt vee-ettevõtte, JBP uuenenud vajadustele ja nõuetele. Samas saavutas Farmi Piimatööstus OÜ ka olulise kokkuhoiu makstava reovee tariifi vähenemisega ülereostusest tingitud lisatasu ärajäämise arvelt.

 

 

Sven Otsmaa

projektijuht


AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, 41536 Jõhvi, Tel. +372 332 1404 piim@farmi.ee