Käitumisjuhendid

Käitumisjuhend ammoniaagiavarii korral

AS FARMI PIIMATÖÖSTUS on ettevõte, kes tegeleb piima töötlemisega ja piimatoodete tootmisega.

Ettevõttes olevat veeldatud ammoniaaki kasutatakse külmutusseadmetes, mis toodavad külma valmistoodangu ladudele ja tehnoloogilises protsessis kasutatava jäävee saamiseks.

AS FARMI PIIMATÖÖSTUS on esitanud Päästeameti Ida päästekeskusele kemikaalide teabelehe, riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani.


Vaatamata kõigile rakendatavatele ohutusabinõudele, mis peaksid välistama ammoniaagi sattumise väliskeskkonda, peame vajalikuks anda Teile juhiseid käitumiseks avariiolukorras.

Ammoniaak on normaaltingimustel värvitu, spetsiifilise (nuuskpiirituse) lõhnaga söövitav gaas.

Ohutunnused- T (mürgine) ; N (keskkonnaohtlik)
Riskilaused- R10 tuleohtlik; R23 mürgine sissehingamisel; R34 põhjustab söövitust; R50 väga mürgine veeorganismidele
Toksiliste efektide klassifikaator- R,T,E,C,S, BO03875000, ammoniaagimürgitus

Vastavalt majandus- ja taristuministri 02.02.2016 määruse nr. 10 on AS FARMI PIIMATÖÖSTUS näol tegemist ohtlikkuselt C-kategooria (ohtlik) ettevõttega.

Õnnetusest teavitatakse Jõhvi linna elanikke, kes jäävad ohuala sisse (ala raadiusega 340 m) autonoomse hoiatussüsteemi abil, milleks on elektriline sireen.

Eriti ohtlik ohuala -   raadius 56 m

Väga ohtlik ohuala - raadius 144 m

Ohtlik ohuala -          raadius 338 m

 

Üldhäire signaal:

Õnnetuse korral rakendub territooriumil häiresireen vahelduva helisignaali kestvusega 60 sek, vahe 30 sek.                  

        Antud tsüklit korratakse.

 


Üldhäire lõpp:

Ühtlane 60 sek pikkune helisignaal, mida edastatakse üks kord.          

 


Testsireen:

Häiresireeni kontroll toimub üks kord kvartalis, esimesel esmapäeval, keskpäeva paiku, ühekordse sireeni sisselülitusega kuni 7 sekundiks.        
Testimise signaal elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

 

Kui saate teada ohust või kuulete sireeni, tuleks käituda nii:

·       Kui olete õues:

o   lahkuge ohustatud alalt risti tuule suunaga, vältides orge ja keldreid.

o   katke nina ja suu rätikuga.

o   võimalusel minge siseruumidesse.

·       Kui olete siseruumides:

o   sulgege aknad ja uksed ning lülitage välja ventilatsioon ja/või sulgege õhutusavad.

o   vältige keldritesse minekut

·       Tervisehäire korral käituge nii:

o   kui tunnete lämbumistunnet või köha- jooge ohtralt vedelikku (teed, piima).

o    juhul, kui tunnete valu silmades- loputage silmi veega. Vajadusel pöörduge arsti poole.

·       Teavitage ning abistage naabreid ja lähedalasuvaid kaaskodanikke. Seda tehes järgige põhimõtet, et abistades ei tohi ennast ohtu seada.

·       Õnnetuse korral teavitatakse Päästeametit, seega järgige vastuvaidlematult kõiki päästekeskuse poolt antavaid juhiseid.

 

Hädaabi telefonid:

Häirekeskus:                         112

Päästeala infotelefon:          1524

Keskkonnainspektsioon:       1313


AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, 41536 Jõhvi, Tel. +372 332 1404 piim@farmi.ee